Sovelto Channel - Yleiset sopimusehdot

1. Toimitusehtojen soveltaminen

Näitä Sovelto Channel -sopimusehtoja sovelletaan Sovelto Oyj:n (”Toimittaja”) ja asiakkaan (”Asiakas”) väliseen, Toimittajan verkkokaupan välityksellä tehtyyn verkkokurssien (”Verkkokurssipalvelu”) myyntiä koskevaan sopimukseen (”Sopimus”) sekä Toimittajan verkkokaupan käyttöön.

Toimittajan verkkokaupan käyttö edellyttää voimassa olevan, Toimittajan asiakkaalle myöntämän, käyttäjätunnuksen ja salasanan (yhdessä ”Tunnukset”) käyttöä. Ottamalla Tunnukset käyttöön asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin yleisiin sopimusehtoihin ja sitoutuneensa niitä noudattamaan.

2. Sopimuksen syntyminen

Tilaus sitoo asiakasta, kun Asiakas on välittänyt Verkkokurssipalvelua koskevan tilauksen Toimittajalle painamalla tilauksen vahvistuspainiketta. Verkkokurssipalvelun toimitusta koskeva Sopimus Toimittajan ja Asiakkaan välille syntyy ja tulee voimaan, kun Asiakas vastaanottaa Verkkokurssipalvelun tilausta koskevan tilausvahvistuksen Toimittajalta. Mikäli Asiakas on ilmoittanut, ettei se halua vastaanottaa erillistä tilausvahvistusta, Sopimus syntyy, kun Toimittaja on hyväksynyt Asiakkaan Verkkokurssipalvelua koskevan tilauksen.

3. Käyttäjätunnukset

Toimittaja toimittaa Asiakkaalle verkkokaupan käytön edellyttämät Tunnukset tai myöntää Asiakkaalle oikeuden luoda itse Tunnuksia. Asiakas on velvollinen huolehtimaan Tunnusten säilytyksestä siten, että niitä voi käyttää vain Asiakas itse.

Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan Toimittajalle kirjallisesti, mikäli sen Tunnukset ovat kadonneet tai päätyneet kolmannen osapuolen haltuun. Asiakas vastaa kaikista Tunnuksillaan tehdyistä tilauksista sekä Tunnusten luvattomasta käytöstä aiheutuneista vahingoista, kunnes Toimittajalla on ollut mahdollisuus sulkea Tunnukset Asiakkaan kirjallisen ilmoituksen johdosta.

4. Asiakkaan peruuttamisoikeus

Jos Asiakas on tilannut Verkkokurssipalvelun Internetin välityksellä, Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän aikana tilauksesta ja saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin.

Edellä kuvattua peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos Verkkokurssipalvelun sisällön toimittaminen aloitetaan Asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Peruuttamisaika alkaa, kun Asiakas on saanut tilausvahvistuksen tilauksesta. Asiakas voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta suullisesti tai kirjallisesti. Epäselvissä tilanteissa Asiakkaan on kyettävä näyttämään peruuttaneensa tilauksen ajoissa.

Peruuttamisilmoitukset toimitetaan Toimittajan asiakaspalveluun:

  • sähköpostitse osoitteeseen soveltochannel@sovelto.fi
  • puhelimitse numeroon 042 42 2121 (avoinna ma-pe klo 08.00-17.00).
  • lähettämällä peruuttamisilmoitus postitse osoitteeseen Sovelto Oyj, PL 89, 00521 Helsinki.

5. Hinnat

Verkkokurssipalvelun hinnat on kuvattu verkkokaupassa ja/tai Verkkokurssipalvelun tilausta koskevassa tilausvahvistuksessa. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, sovelletaan Toimittajan kulloinkin voimassa olevaa hinnastoa.

Verkkokurssipalvelu on voimassa Asiakkaan valinnan mukaan joko vuoden kertalaskutuksella, tai toistaiseksi automaattisella kuukausittaisella veloituksella, Asiakkaan tilauksen yhteydessä valitsemalla maksutavalla.

6. Tilauksen irtisanominen

Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassaolevan ja kuukausittain laskutettavan Verkkokurssipalvelun milloin tahansa. Asiakkaalla on tällöin pääsy Verkkokurssipalveluun kuukausittaisen laskutusjakson loppuun asti.

Mikäli Asiakas on tehnyt Verkkokurssipalvelusta vuoden määräaikaisen tilauksen, päättyy Verkkokurssipalvelun käyttöoikeus automaattisesti määräajan kuluttua umpeen.

Tehtyjä maksuja ei palauteta eikä hyvityksiä anneta osittain käytetyistä jäsenyyskuukausista tai katsomattomaksi/käyttämättömäksi jääneestä Verkkokurssipalvelun sisällöstä.

7. Käyttöoikeus ja immateriaalioikeudet

Kaikki Verkkokurssipalvelun sisältö on suojattu Suomen ja/tai muiden maiden lainsäädännön mukaisesti. Tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet Verkkokurssipalvelun sisältöön kuuluvat Toimittajalle tai ovat Toimittajan kolmansilta osapuolilta lisensoimia. Toimittaja myöntää Asiakkaalle oikeuden Verkkokurssipalvelun sisältöön ainoastaan Verkkokurssipalvelun henkilökohtaista käyttöä varten.

Asiakkaalla ei ole oikeutta:

  • itse tai jonkun toisen välityksellä kopioida, julkaista, jäljentää, vuokrata, jaella tai välittää Verkkokurssipalvelun sisältöä;
  • ladata itselleen, lähettää eteenpäin tai jakaa Verkkokurssipalvelun sisältöä, ellei tällaista ole nimenomaisesti Verkkokurssipalvelussa mahdollistettu; eikä
  • kiertää, muuntaa, poistaa, purkaa tai muuten pyrkiä tekemään tehottomaksi mitään Verkkopalvelussa olevaa turva- tai salaustekniikkaa tai ohjelmistoa

Asiakkaalle ei siirry Verkkokurssipalvelun tai minkään sen sisällön omistusoikeutta.

8. Kielletty käyttö

Asiakas ei saa käyttää Verkkokurssipalvelua tavalla, joka voi vahingoittaa, sulkea, ylikuormittaa, haitata tai loukata toisten käyttäjien Verkkokurssipalvelun käyttöä.

Edellä mainittu kattaa kaiken sellaisen aineiston lähettämisen tai välittämisen, joka sisältää ohjelmistoviruksia tai muita tietokonekoodeja, tiedostoja tai ohjelmia, jotka on suunniteltu vahingoittamaan, keskeyttämään, vaurioittamaan, tuhoamaan tai rajoittamaan minkä tahansa Verkkokurssipalveluun suoraan tai välillisesti liitetyn tietokoneohjelmiston, tietoliikenneyhteyden tai laitteiston toimintaa.

9. Toimittajan oikeus päättää Sopimus

Toimittajalla on oikeus irtisanoa tai keskeyttää Asiakkaan Verkkokurssipalvelun käyttö ja irtisanoa Sopimus milloin tahansa. Mikäli toimittaja irtisanoo Sopimuksen, on Asiakkaalla pääsy Verkkokurssipalveluun niin kauan, kuin Asiakkaan tilausjakson käynnissä oleva kuukausi tai määräaikainen tilausjakso on voimassa. Tämän jälkeen asiakkaan Tilausta ei enää uusita. Vaihtoehtoisesti Toimittaja voi hyvittää jäljellä olevan tilausjakson hintaa vastaavan rahasumman Asiakkaalle ja estää Verkkokurssipalvelun käytön välittömästi.

Toimittajalla on oikeus lisäksi purkaa Sopimus ja lopettaa Verkkokurssipalvelun toimittaminen välittömästi, jos:

  • Asiakas syyllistyy luvattomaan tai luvattomaksi epäiltyyn Verkkokurssipalvelun käyttöön
  • Asiakas jättää noudattamatta tai rikkoo näitä yleisiä ehtoja; tai
  • Asiakkaan maksusuoritus viivästyy yli 10 päivää.

Purkamisen lisäksi tai sen sijasta Toimittajalla on oikeus sulkea Asiakkaan Verkkokurssipalvelu ja Tunnukset välittömästi ja/tai millä tahansa muulla keinolla estää kielletyn toiminnan jatkuminen.

10. Vastuunrajoitus

Verkkokurssipalvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Toimittaja ei vastaa siitä, että Verkkokurssipalvelun sisältö, tiedot, itse palvelu tai muu palvelussa tai sen kautta tarjottu aineisto on virheetöntä tai täydellistä.

Toimittaja ei vastaa mistään Toimittajan verkkokaupan käyttökatkosten tai teknisten häiriöiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Toimittaja ei vastaa vahingoista, jotka mahdollisesti aiheutuvat Verkkokurssipalvelun kautta käytettävän kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun käytöstä.

Toimittaja ei milloinkaan vastaan mistään Verkkokurssipalvelun toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen tai Toimittajan verkkokaupan käyttöön liittyvästä välillisestä vahingosta, käytön tai käyttöhyödyn menetyksestä, saamatta jääneestä tulosta taikka tiedon tai tiedostojen tuhoutumisesta.

Sopijapuolten vastuun määrä rajoittuu kaikissa tapauksissa korkeintaan Asiakkaan maksamaan Verkkokurssipalvelun hintaan, kuitenkin maksimissaan viimeisen kolmen (3) kuukauden ajalta.

Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske tilanteita, joissa vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

11. Hinta- ja sopimusmuutokset

Toimittaja voi muuttaa Sopimusta ja Verkkokurssipalvelun hintaa ajoittain. Kaikki hinta- ja sopimusmuutokset koskevat Asiakasta aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Asiakkaalle lähetettävästä sähköposti-ilmoituksesta. Tällaisen muutoksen/lisäyksen yhteydessä Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus viimeistään sinä päivänä, jona muutos tulee voimaan. Jos Asiakas ei irtisano sopimusta edellä kuvatulla tavalla, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen. Jos Asiakas irtisanoo Sopimuksen tällaisen sopimusmuutoksen seurauksena, Asiakas on oikeutettu jäljellä olevan tilausjakson hintaa vastaavaan hyvitykseen. Hyvityksen edellytyksenä on, että irtisanomisen yhteydessä asiakas vaatii hyvitystä.

12. Ylivoimainen este

Toimittaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Toimittajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan Toimittajaa kohdanneeksi ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

13. Sopimuksen siirtäminen

Toimittajalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle.

14. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tuotteiden toimitusta koskevaan Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Verkkokurssipalvelun toimitukseen tai toimitusta koskevaan Sopimukseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Toimittajan ja asiakkaan välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Tästä huolimatta kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa riita-asia oman kotipaikkakuntansa käräjäoikeuteen tai kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn.